Vô thường trong cõi nhân gian
Chia ly, tan tác lệ tràn bờ mi
Tiếc thương bạn bỏ ra đi
Đêm nằm rơi lệ... nói chi bây giờ 
 
Hình xưa bóng cũ ngày thơ
Thời gian còn lại bạc phơ mái đầu
Nén nhang thương tiếc với nhau
Chút tình tri ngộ nỗi sầu thiên thu.
 
Dương Xuân Triều
Cùng Tác Giả / Đề Tài