THẦY là thầy của các thầy
CHÂU về hợp phố lúc này đây, 
KIM tiền hư ảo không màng đến 
LANG thang dâu bể một kiếp tằm!
 
Lê Xuân Sang
(TL67-70)

Diễn Nho:

君 是 師 中 師
珠 還 合 浦 此
金 不 切 錢 幻
琅 田 海 劫 斯

Quân thị sư trung sư 
Châu hoàn hợp phố thử 
Kim bất thiết tiền ảo 
Lang điền hải kiếp tư!!! 

CKL

Điền hải: tang điền thương hải
斯 Tư (ấy, này)

Cùng Tác Giả / Đề Tài