Thanh Vân theo gió bay xa rồi
Phi Hoành lìa bạn cảnh đơn côi
Nông lâm tứ trụ thời xưa ấy
Nay còn Xuân Thịnh với tôi thôi!
 
Châu Kim Lang (2017)
 
Diễn Nho:
 
四 柱
 
青 雲 遊 遠 從 風 去
 
飛 横 離 友 孤 單 於
 
農 林 四 柱 古 時 此
 
春 盛 今 存 與 我 居
 
Tứ trụ
 
Thanh Vân du viễn tòng phong khứ
 
Phi Hoành ly hữu cô đơn ư
 
Nông lâm tứ trụ cổ thời thử
 
Xuân Thịnh kim tồn dữ ngã cư!
 
Châu Kim Lang (diễn Nho)
Cùng Tác Giả / Đề Tài