Lịch Trình và thể thức bầu Ban Điều Hành

Nhiệm Kỳ 2016-2020

Ngày 1 tháng 3 năm 2016

Thân gửi các anh chị, 

Chấp nhận sự yêu cầu của Ban Điều Hành đương nhiệm, chúng tôi xin nhận lãnh trách nhiệm đứng ra tổ chức bầu Ban Điều Hành Hội nhiệm kỳ 2016- 2020. 

Thể theo Điều 4, 5, 6 của Bản Qui Định Bầu Cử, chúng tôi xin thông báo lịch trình và thể thức bầu cử như sau:

1. Ứng cử và đề cử

Điều 4 của “Qui Định Bầu Cử” ghi: “Bất cứ hội viên chánh thức và đã đóng niên liễm đều có quyền ứng cử,  đề cử theo thể thức LIÊN DANH.”

Thời hạn ứng cử và đề cử: 1 tháng 3, 2016 đến 14 tháng 3, 2016

Xin gởi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Thực tế, chúng tôi đã nhận được hai liên danh, một đề cử và một vừa ứng vừa đề cử. Các liên danh sẽ được công bố vào ngày 16-3-2016

2.  Tham dự bầu cử:

Điều 5 của “Qui Định Bầu Cử” ghi: Bất cứ hội viên nào cũng có quyền tham dự việc bầu cử. Tuy nhiên vì hoàn cảnh đặc biệt hiện nay của Hội, nên tạm thời việc bầu cử dành cho anh chị cựu học viên tại ở hải ngoại mà thôi.”

Để bảo đảm việc bầu cử được công bằng, trước đây điều 5 cũng qui định việc ghi danh tham dự bầu cử trước khi bầu. Nay giản dị hóa, việc ghi danh được thực hiện cùng lúc khi bầu. Thư, email hay điện thoại bỏ phiếu, xin nêu đầy đủ tên họ, năm, ban đã học và tên của hai người bạn học cùng lớp.

3.  Thời hạn và thể thức bầu:

3.1 Thời hạn: Từ 17-3-2016 đến ngày 25-4-2016

3.2 Thể thức: Email, thư thường, hay điện thoại

Địa chỉ email, nhà, điện thoại của Ban Tổ Chức Bầu Cử được ghi cuối thư thông báo nầy.

3.3 Phiếu bầu cho cá nhân hay nhóm: Theo tiền lệ ở những lần bầu cử trước, phiếu bầu có thể cho cá nhân hay nhóm. Danh tánh bầu nhóm sẽ được công khai để tiện việc xác minh.

Riêng việc gọi điện thoại, nếu không gặp, xin để lại lời nhắn với những chi tiết về mình, tên, lớp, năm học và tên hai bạn học.

Trước đây thể thức bầu bao gồm chấp nhận lá phiếu của những anh chị tham dự ngày Tiền Đại Hội, nhưng với phương tiện liên lạc hữu hiệu hiện nay thể thức bầu hiện diện không còn cần thiết nữa.

3.4. Phiếu bầu kín hoặc công khai:  Xin ghi thêm PHIẾU KÍN, nếu chọn cách nầy. Danh tính người bầu và sự chọn lựa sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, nếu có sự yêu cầu với lý do chánh đáng, Ban Bầu Cử buộc lòng phải công khai những lá phiếu kín.

4. Công bố kết quả bầu cử:

Kết quả tạm sẽ được gởi đến đại diện các liên danh trễ nhất 15-5-2016. Kết quả chánh thức sẽ được công bố trễ nhất vào 25-5-2016.

Ban Điều Hành đắc cử sẽ được Ban Bầu Cử giới thiệu trong đêm Đại Hội Thứ 9. 

Mong được sự hỗ trợ, phụ lực chuyển thông báo nầy đến bạn bè của mình để giúp việc bầu cử được thành công tốt đẹp.  

Thân chào,  

Thầy Phan Bá Sáu, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Nghiêm Xuân Thịnh
Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử

Mr. Sau Phan
31011 Sage Ct
Libertyville, IL 60048
Phone: 414-379-3806 (cell)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cùng Tác Giả / Đề Tài