{jcomments on}Thông báo Liên Danh đề cử và ứng cử Ban Điều Hành
Nhiệm Kỳ 2016-2020
 
Ngày 16 tháng 3 năm 2016
 
Thân gửi các anh chị, 
 
Theo thông báo “Lịch trình và thể thức bầu Ban Điều Hành” ngày 1 tháng 3, thời hạn ấn định ứng cử, đề cử đã chấm dứt vào ngày 14 tháng 3.
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo danh sách hai liên danh đề cử và ứng cử nhiệm kỳ 2016-2020, đánh số theo thứ tự nhận được:
 
1, Liên Danh 1: (Đề Cử) – Xin gọi tắt: 1  Kim Nguyên
 
HỘI TRƯỞNG:                     Phạm Kim Nguyên (CN 63-68)
TỔNG THƯ KÝ:                    Nguyễn Việt Thắng (TL 65-70)
PHÓ HỘI TRƯỞNG I:          Dương Thái Phương (TL67-70)
PHÓ HỘI TRƯỞNG II:         Nguyễn Khang (MS 71-74)
THỦ QUỸ:                             Đặng Hoàng Mai (MS 72-75) & Nguyễn Thanh Hà (MS 1975)
 
2, Liên Danh 2: (Ứng Cử và Đề Cử)  Xin gọi tắt: 2 – Triệu Lương
 
HỘI TRƯỞNG:                     Nguyễn Triệu Lương  (TL67-69)
TỔNG THƯ KÝ:                    Võ Thạch (TL 71-74)
PHÓ HỘI TRƯỞNG I:          Đỗ Trí Trung (CT 71-74)
PHÓ HỘI TRƯỞNG II:         Trần Thị Quỳnh Hoa (CN 71-74)
THỦ QUỸ:                            Trần Kim Anh (thân hữu NLS Bảo Lộc)
 
Nhân đây xin nhắc lại:
 
1. Bầu cử: Theo tinh thần điều 5 qui định bầu cử, xin kêu gọi quý anh chị cựu học viên NLS Bảo Lộc tại hải ngoại tích cực tham gia chọn Ban Điều Hành Hội. (việc đóng niên liễm hoàn toàn có tính cách tự nguyện nên không ảnh hưởng đến việc bầu cử.)  
 
2. Thời hạn bỏ phiếu:  từ 17-3-2016 đến 25-4-2016
 
3. Thể thức: Email, thư thường, hay điện thoại (chi tiết cần thiết khi bầu và địa chỉ liên lạc ở cuối thư thông báo nầy)
 
Nếu gọi điện thoại không gặp, xin để lại lời nhắn với những chi tiết tên họ, lớp, năm ban học, số điện thoại. Nếu là người lần đầu tiên tham dự bầu xin để lại tên hai bạn học với số điện thoại của họ. Xin ghi thêm phiếu kín hay công khai.
 
Bầu cá nhân hay vợ chồng học cùng trường có thể chọn phiếu kín, nhưng nếu bầu theo nhóm đương nhiên phải là phiếu công khai.
 
Luôn mong được sự tham gia, hỗ trợ, phụ lực của các anh chị, xin chuyển thông báo nầy đến bạn bè mình để giúp việc bầu cử được thành công tốt đẹp.  
 
Thân chào,  
 
Thầy Phan Bá Sáu
Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử
 
Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử: 
 
Mr. Sau Phan
31011 Sage Ct
Libertyville, IL 60048
Phone: 414-379-3806 (cell)
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Nội dung chi tiết cần thiết khi bầu:
 
Tên họ: ……………………………  Điện thoại: ......................... 
Niên học:……………  Ban (nếu có): ……………............
 
Bầu cho Liên Danh: ..……………………… (ghi số với tên liên danh càng tốt)
 
Phiếu: ……….......  (kín/công khai. Không ghi được xem là công khai)  
 
Tên hai người bạn học cùng lớp, cùng khóa (chỉ cần nếu tham dự bầu lần đầu, bầu theo nhóm trên 3 người cũng không cần)
 
1.  Tên họ bạn học: ……………………………  Điện thoại: ........................... 
  Niên học:……………  Ban (nếu có): ……………...........
2.  Tên họ bạn học: ……………………………  Điện thoại: ...........................  
           Niên học:……………  Ban (nếu có): ……………...........
 
 
Ghi chú
* Bầu theo nhóm cũng cần chi tiết ghi trên cho từng người. Trên ba người không cần ghi tên 2 người bạn học.
** Khi bầu bằng cách gọi điện thoại, để lại lời nhắn với đầy đủ chi tiết ghi trên.
Cùng Tác Giả / Đề Tài