alt
Nhận được tin vui
 
Anh Chị Lê Đình Bang (CN 65-68)
Tổ chức lễ vu quy cho trưởng nữ

Cô Lê Nguyễn Vân Anh
đẹp duyên cùng
Cậu Saiia Hugh David
Thứ nam của Ông Bà Saiia Armand
 
Tiệc mừng Lễ Vu Quy được tổ chức tại Pittburgh Aquarium 7340 Butler St. Pittsburgh, PA, USA vào ngày 30 - 09 - 2012
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc