QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 1/2017

 (tháng 1, 2, 3 năm 2017)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  31-12-2016)     $6,701.00

THU:

Tiệc Tân Niên 2017

$4,940.00    
 Anh Nguyễn Văn Triệu ủng hộ Hội $105.00    
 Tiền ủng hộ Hội $760.00    
 Cộng thu:  --------> $5,805.00
       -------------
Tổng Cộng:     $12,506.00
       
CHI PHÍ:      
Quà biếu Tết Thầy Cô   $250.00  
Đám tang thầy Phạm Phi Hoành

 

 $150.00
Trang Nhà (thanh toán 1/2 còn lại chi phí lập trang nhà năm 2016 $400 và quà $50.00)    $450.00  

Tiệc Tân Niên

Trại Hè

Cộng chi:

 

 $4,316.00

     $150.00

-------->

 

 

$5,316.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 04-4-2017)     $7,190.00
 

 

Mọi sư ủng hộ xin gởi về cho Thủ Quỹ:

Chị Đặng Hoàng Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.