Ngày 7 tháng 8 năm 2008

Thân gửi các anh chị, 

Thể theo Điều 3 của Bản Qui Định Bầu Cử BĐH Hội vừa được thông qua; và theo lời mời của Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội cùng các anh chị cựu học sinh Trường TH NLS Bảo Lộc, chúng tôi xin nhận lãnh trách nhiệm đứng ra tổ chức bầu cử Ban Điều Hành Hội nhiệm kỳ 2008- 2010. 

Và thể theo Điều 4, 5, 6 của Bản Qui Định Bầu Cử, chúng tôi xin thông báo lịch trình các giai đoạn trong việc tổ chức bầu cử như sau:

A. Giai đoạn ghi danh tham gia bầu cử:  

1. Ghi danh tham dự bầu cử: Để bảo đảm việc bầu cử được công bằng và minh bạch nên theo tinh thần Qui Định Bầu Cử, chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị cựu học sinh Trường TH NLS Bảo Lộc tại hải ngoại ghi danh tham dự bầu cử.

2. Ghi danh ứng cử và đề cử:  Thời hạn nợp danh sách ứng cử và đề cử cũng được định từ ngày 8-8-2008 đến 21-8-2008. Xin gởi về địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử được ghi ở phần cuối của lá thư. 

B. Giai đoạn bầu cử:  Sau khi có danh sách ghi danh tham dự bầu cử và ứng cử hay đề cử, ngày 22-8-2008 chúng tôi sẽ công bố danh sách liên danh ứng cử và đề cử. Sau đó, anh chị có thể chọn thể thức và bắt đầu việc bầu bán theo sự phân định như sau:  

1. Bầu theo thể thức email, thư thường, hay điện thoại: Anh chị có thể chọn 3 thể thức trên và liên lạc về địa chỉ của Ban Tổ Chức Bầu Cử. Thời hạn được ấn định từ 22-8-2008 đến 29-8-2008 15:00 (giờ California). Vì sự tiện lợi và để dễ dàng cho công việc tổ chức,  chúng tôi tha thiết mong anh chị chọn theo phương thức bầu cử nầy.

2. Bầu theo thể thức hiện diện: Nếu các anh chị chọn cách bầu theo thể thức hiện diện, xin anh chị đến tham dự buổi tiệc Tiền Đại Hội, năm nay sẽ tổ chức tại nhà của chị Nguyễn Thị Kim Nguyên tại 13549 Pacific Beach Drive, Westminster, CA 92683 USA Phone: 714 622 4993 vào ngày 29-8-2008. Thời gian bầu từ 18:00 đến 22:00 (giờ California) 

C. Tuyên Bố Kết Quả bầu cử:

Sau khi phối kiểm tất cả số phiếu của các phương thức bầu cử, chúng tôi sẽ tuyên bố kết quả, trễ nhất là ngày 30-08-2008 15:00 (giờ California) trên Trang Nhà của Hội.

Chúng tôi sẽ trình Ban Điều Hành mới được bầu trong đêm Đại Hội. 

Xin anh chị xem sự công bố lá thư nầy trên Trang Nhà là thông báo chánh thức. Để thông báo nầy đến với tất cả các anh chị, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp với việc email, điện thoại đến các anh chị. Tuy nhiên, vì thiếu kém nhân lực, thời gian có hạn cũng như số điện thoại và địa chỉ email chưa được cập nhật toàn vẹn nên nếu có sự thiếu sót thì mong được anh chị cảm thông. Chúng tôi rất mong được các anh chị hỗ trợ, phụ lực với chúng tôi trong việc chuyển giúp lá thư nầy đến các anh chị thân cận. 

Rất cám ơn và mong được sự hợp tác tích cực của tất cả anh chị để chúng ta có thể tổ chức được một cuộc bầu cử công bằng và thành công.  

Thân chào,  

Thầy Phan Bá Sáu, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Nghiêm Xuân Thịnh.

Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử 

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử

Mr. Sau Phan

33771 N. Summerfields Dr., IL 60031 USA

Phone (224)-656-5558 (Home) (847) 477-9125 (Cell)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Mẫu ghi danh tham dự bầu cử 

Tên họ: ………………………… Ban học: ……………. Niên Khoá: …………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………..   ĐT: …………………..

Tên hai người bạn học cùng lớp hay cùng trường:   

1, Tên họ: ………………………… Ban học: ……………. Niên Khoá: …………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………..       ĐT: ………………….

2, Tên họ: ………………………… Ban học: ……………. Niên Khoá: …………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………..       ĐT: …………………..

 

a, Thời hạn ghi danh: Được ấn định từ 7 tháng 8 năm 2008 đến 21-8-2008

b, Có thể chọn 3 cách ghi danh: email, thư thường và điện thoại.

c, Theo mẫu ghi danh: Để tiết kiệm thời gian của anh chị cũng như để dễ dàng cho công việc của chúng tôi nên một mẫu ghi danh đã được soạn sẳn. Xin anh chị ghi những chi tiết cần thiết và gởi về địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử. (Mẫu và địa chỉ được kèm theo ở phần cuối của lá thư.)

Cùng Tác Giả / Đề Tài