alt
 
Nhận được tin buồn
 
Anh Trần Thanh Tố
CN70
 
Vừa mãn phần ngày 12 tháng 7 năm 2015
Hưởng thọ 65 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia số 393 Ấp Thạnh Phước, Xã Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
 
Lễ An Táng được tổ chức vào sáng ngày 14-7-2015 tại Nghĩa Trang Gia Tộc ở Tây Ninh
 
Nguyện cầu hương linh anh Tố an bình nơi Cõi Khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU