alt
Nhận được tin buồn
 
Anh Augustino Giang Văn Cảnh
(Thủy Lâm 70-73)
 
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 7:40 sáng Thứ Sáu
2-10-2015 tại Cedars Sinai Hospital, LA, CA
 
Hưởng thọ 60 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại
Douglass & Zook Funeral Home
600 E Foothill Blvd., Monrovia, CA 91016
Điện thoại: 626-358-3244
 
Thăm viếng:
Thứ Năm,  8 tháng 10 năm 2015 từ 5pm - 8pm
Thứ Sáu, 9 tháng 10 năm 2015 từ 4pm - 8pm
 
Thứ Bảy, 10-10- 2015 9:00 AM:
Thánh Lễ An Táng tại Annunciation Church
1307 E Longden., Arcadia, CA 91006
 
Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được đưa về an táng tại
Resurrection Cemetery & Mausoleum
966 N. Potrero Grande Drive, Rosemead, CA 91770
 
Nguyện cầu hương linh Anh Cảnh an bình nơi Nước Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU