alt
 
Nhận được tin buồn
  
Chị Lâm Sơn Kim Hoa
(CN 1975)
Pháp danh Quảng Đào
 
Vừa mãn phần lúc 16: 26 ngày 11-12-2015
tại tư gia Đại Nga - Lộc Nga, Thành Phố Bảo-Lộc
Hưởng thọ 61 tuổi
 
Lễ Nhập Quan lúc 7:30 ngày 12-12-2015
Lể Động Quan lúc 6:00 giờ ngày 14-12-2015
Linh cữu được di quan đến nghĩa trang và Hỏa Táng tại Du Sinh - Thành Phố Đà Lạt 
 
Nguyện cầu hương linh Chị Lâm Sơn Kim Hoa an bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU