alt
 
Nhận được tin buồn
 
Cụ Ông Nguyễn Bá Công
Nhạc phụ anh Huỳnh Thanh Quang (MS65-68)
 
Vừa mãn phần ngày 20-12-2015 tại Đồng Nai
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Tang lễ cử hành sáng ngày 22-12-2015
Tại Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Nguyễn Bá Công an lạc Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU