alt
 
Nhận được tin buồn
 
Anh Thômasô Bùi Ngọc Hùng
(CN-69-74)
 
Vừa mãn phần ngày 16-9-2016
tại Tân Bùi, Bảo Lộc
Hưởng thọ 62 tuổi
 
Lễ viếng từ 10 giờ, ngày 17-9-2016
Thánh lễ An táng vào lúc 5 giờ, ngày 19/9/2016
Tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Bùi, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ.
 
Nguyện cầu cho linh hồn Thômasô sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU