alt
 
Nhận được tin trễ
  
Cụ Phù Thị Sớm
Pháp Danh: Diệu Mai
Thân Mẫu của Chị Nguyễn Thị Lan Phương (CN 65-68) và Anh Nguyễn Hoàng Nam (TL 65-68)
 
Vừa mãn phần ngày 10-10-2016 tại California
Hưởng thọ 89 tuổi
 
Hoa tảng ngày 14-10-2016 tại Peek Crematory, CA 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU