alt
 
Tin Buồn
  
Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Quý
Nhũ danh Lê Thị Quế
Pháp danh Diệu Thanh
 
Thân mẫu của anh Nguyễn Sỹ Quốc - CN 72
Nhạc mẫu của chị Nguyễn Thị Kim Thanh - CN 73
 
Mãn phần ngày 17-3-2017 tại Garden Grove, CA 
Hưởng thọ 92 tuổi
 
Linh cữu quàn tại Leek Family Funeral Home, phòng số 2
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
 
Chương trình Tang Lễ: ngày Thứ Bảy, 25-3-2017:
Lễ Phát Tang: 1 giờ chiều
Thăm viếng: từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối
Ngày Chủ Nhật, 26-3-2017
Thăm viếng: từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều
Lễ Di Quan: 2 giờ 30 chiều
Lễ Hỏa Táng: 3 giờ chiều
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU