alt
 
Tin Buồn
  
Anh Quách Văn Hai
Cựu Học Viên Thủy Lâm niên khóa 1963-1968
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc
 
Sinh quán tại Tiền Giang năm 1946 
 
Thất lộc ngày 13-4-2017 tại Việt Nam
Hưởng thọ 71 tuổi
 
Lễ Tẩn Liệm ngày13-4-2017
Linh Cữu quàn tại tư gia 291 Khu 2, Phường 5, Thị Trấn Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: 0732115234 
Lễ Động Quan 14 giờ ngày 15-4-2017, an táng tại trang viên gia đình
 
Nguyện cầu hương linh Anh Hai an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU