alt
 
Tin Buồn Trễ
  
Anh Lê Viết Dũng
Anh của Chị Lê Thị Loan MS 1976
 
Vừa mãn phần ngày 14-9-2017 tại Garden Grove, Orange County, California
Hưởng thọ 66 tuổi
 
Linh cữu đang quàn tại An Lạc Furneral Services
7441 Garden Grove Blvd., California
Lễ Di Quan và Hỏa Táng ngày  18-9-2017 
 
Nguyện cầu hương linh Anh Dũng an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU