alt
 
Nhận được tin buồn:
 
Bà Châu Thị Ngà 
(là em của Chị Châu Thị Nga)
Đã được Chúa gọi về ngày 25-1-2018 tại Fountain Valley, CA USA
Hưởng thọ 69 tuổi
 
Nguyện cầu hương linh Bà Châu Thị Ngà sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU