alt
 
Nhận được tin buồn trễ:
 
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Ri
(là mẹ của Chị Duyên, nhạc mẫu của Anh Đặng Viễn Thông CN67-72)
 
Đã được Chúa gọi về ngày 5-2-2018 tại Việt Nam 
Hưởng thọ 88 tuổi
 
Lễ An Táng & và Hỏa Thiêu đã được tổ chức tại Việt Nam
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Ri sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU