alt
 
Nhận Tin Buồn Trễ 
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Liền
Pháp danh Diệu Hoa
Thân mẫu của anh Đỗ Duy Cương (phu quân của chị Cao Thị Xuân Liễu CN 69)
 
Thất lộc ngày 09 tháng 5 năm 2018 tại Việt Nam
Hưởng Thọ 98 tuổi
 
Linh cữu được an táng ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại phần đất Đỗ Gia, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
 
Các bạn cùng Khóa, cùng Trường đồng phân ưu cùng Anh Chị Cương - Liễu 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Liền an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU