alt
 
Nhận được tin buồn
 
Anh Võ Văn Chính
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc TL64-67
Phu quân của chị Huỳnh Hoa MS 65-68
 
Thất lộc ngày 19 tháng 11 năm 2018
Tại Decature, Georgia, USA 
Hưởng Thọ 74 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại Nhà Quàn Lee
4067 Industrial Park Dr. Norcross, Georgia 30071
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Thứ Sáu, ngày 23-11-2018
2:00 PM- 7:00 PM:
- Lễ Thành Phục và Phát Tang
- Thăm viếng
 
Thứ Bảy, ngày 24-11-2018
11:00 AM- 5:00 PM
- Chánh Tế, Phụ Thế
- Thăm viếng
 
Chủ Nhật, ngày 25-11-2018
10:00 AM- 3:00 PM
- Cầu Siêu - Thăm viếng 
Di Quan - Hỏa Táng
 
Nguyện cầu hương linh của Anh Võ Văn Chính sớm về Miền Cực Lạc 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU