alt
 
Nhận được tin buồn tr
 
Anh Nguyễn Thành Châu
Cựu Học Viên khóa 8 NLS
Phu quân của chị Hà Thị Phúc (MS 69)
 
Đã thất lộc vào lúc 8 giờ 50 ngày 04-2-2020 Tại Việt Nam
Hưởng thọ 77 tuổi
 
Linh cữu được hỏa táng tại Biên Hòa, Đồng Nai
 
Thay mặt Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Anh Nguyễn Thành Châu sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU