alt
 
Nhận được tin buồn
 
Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Đào
Nhũ danh Theresa Trần Phạm Thị Nga
Thân Mẫu của anh Nguyễn Văn Tuấn (Phu Quân của chị Trần Quỳnh Hoa CN74)
 
Đã được Chúa gọi về lúc 6:45 chiều ngày 08 tháng 03 năm 2020 tại Arcadia, CA
Hưởng thượng thọ 100 tuổi
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Theresa Trần Phạm Thị Nga sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Đính kèm cáo phó do tang quyến phổ biến