alt
 
Nhận được tin buồn 
 
 Ông Bùi Nhật Tiến
(Nhà Văn Nhật Tiến)
Pháp Danh: Minh Thành
Thân Phụ của anh Bùi Nguyên Tùng (CT 72-75)
 
Đã mãn phần ngày 14-09-2020 tại Westminster - California 
Hưởng Thọ 84 tuổi
 
Linh cữu quàn tại: Peek Family, phòng số 5 (ngoài trời)
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683
 
Chương trình Tang Lễ:
 
Lễ Nhập Quan: Ngày Thứ Bảy, 26-9-2020 lúc 14:00 giờ 
Thăm Viếng: Ngày Thứ Bảy, 26-9-2020 Từ 15:00 giờ đến 19:00 giờ 
Ngày Chúa Nhật, 27-9-2020 Từ 10:00 giờ đến 13:00 giờ  
Lễ Di Quan: Ngày Chúa Nhật, 27-9-2020 lúc 13:00 giờ 
Sau đó Linh Cữu sẽ được hỏa táng tại Peek Family
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Nhà Văn Nhật Tiến sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU