alt
 
Nhận được tin buồn
 
Chị Linda Huỳnh
Hiền Thê của anh Huỳnh Văn Thái (TL75)
 
Đã được Chúa gọi về vào ngày 19 tháng 09 năm 2020 tại USA
Hưởng thọ 64 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại Greco Hertnick Funeral Home
3219 Maint Street, Weiton, WV 26062
Lễ An Táng tổ chức ngày Thứ Tư, 23-9-2020
 
Nguyện cầu hương linh Chị Linda Huỳnh sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU