Hè năm 2005 Đại Hội II Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 09 tháng 7 năm 2005. Tuy nhiên theo tiền lệ có Tiền và Hậu Đại Hội. 
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
Cùng Tác Giả / Đề Tài