alt
Nhận được tin vui
 
Cô Dương Thị Tuấn Ngọc
(NSW, Australia)
Tổ chức lễ Vu Quy cho thứ nữ
 
Cô Đào Thị Hồng Hạnh
đẹp duyên cùng 
Cậu Julico D'Amico
Con trai cúa
Bà Rita D'Amico (NSW, Australia)
 
Hôn lễ sẽ được cử hành tại The Mountain Heritage Hotel, NSW 2780 - Australia
lúc 11:00 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2016
 
Chúc mừng và chung vui cùng Cô Dương Thị Tuấn Ngọc và hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc